Sürdürülebilirlik

UŞAK KÜÇÜKÇARŞI KONAKLAMA

UŞAK KUŞDEMİR KONAKLAMA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YÖNETİM SİSTEMİ

 1. Yönetim Sistemi

Politika Belgesi : Bu belge, otelimizin tüm yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde uyarlanabilen ve geliştirilebilen bir Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) ‘nin temel çerçevesini oluşturmakta ve politikalarını ortaya koymaktadır. SYS, otelin yönetimi ve personeline yönelik hazırlanmıştır.      Sistemimiz otelimizin büyüklüğüne ve kapsamına uygun olacak şekilde geliştirilmiştir.

Risk Analizi : Yönetim sistemimizin temeli Risk Analizine dayanmaktadır. Çevre, doğal afetler, toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik başlıklarında risk analizi yapılır. Gerekmesi halinde yeni başlıklar da eklenebilir. Riskler analiz edildikten sonra, risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen bir kriz yönetim politikamız ve sistemimiz de bulunmaktadır (SYS RP01 Risk Analizi).

Sürekli İyileştirme ve Hedefler : SYS ; kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında tüm çalışanlar tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini içermektedir. Otelimiz sürdürülebilirlikle ilgili, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın birinci aşama yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için SYS ‘nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenecek, ulaşılamaması durumunda hedeflerimiz, politika ve uygulamalarımız gözden geçirilecektir. Bu sayede sürekli iyileştirme sağlanacaktır. Otelimizin yönetim sistemine ilişkin hedefler ve hedeflere uyumun takip edildiği performans göstergeleri hazırlanmıştır (SYS RP04 Performans Hedefleri).

Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz en az yılda bir gözden geçirilecek, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenecektir. Belirtilen adımlar özetle Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) yaklaşımı olarak ifade edilebilir (Şekil 1).

Şekil 1. PUKÖ Döngüsü

PLANLA : Otelimiz çevre, toplum, kültür, ülke ekonomisi ve yönetim sistemi konularına önem verir, hedefler belirler ve bunlara ulaşabilmek için izlenecek yol haritası ve eylemleri planlar.

UYGULA : Otelimiz çevresel, kültürel, sosyal, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili temel politikalarını ve uygulamalarını belirlemiştir. Bunlar, tanımlanan aralıklarla izlenir, ölçülür ve kaydedilir.

KONTROL ET : Otelimizde hem personel hem de müşterilerden gelen geri bildirimler izlenir ve kaydedilir. Gerekmesi halinde düzeltici önlemler alınır.

ÖNLEM AL : Otelimizin, kontrol et adımında belirlenen sorunları düzeltmek için harekete geçtiği adımdır. Düzeltici önlem ve işlemler kayıt edilerek arşivlenir.

 1. Yasal Uyum

Otelimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eder, bunların güncel listesini bulundurur ve ilgili personelini düzenli olarak bilgilendirir, gerekli eğitimleri sağlar   (SYS RP05 Uygunluk Yükümlülükleri). Sorulması veya ibraz etmemiz istenmesi halinde, otelimiz gerekli tüm izin, sertifika ve belgeleri ilgili kişi ve kurumlara ibraz eder.

İlgili Belgeler : Bunlar; Turizm İşletme Belgesi, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, son aya ait personel sigorta bildirgesi, Vergi Levhası, Acil Durum Eylem Planı, personel eğitimleri ve sertifikaları, belediyeden alınan Kanalizasyon Bağlantı Belgesi, yeraltı suyu kullanımına ilişkin belgeler, havuz suyu ölçümleri ve kontrol belgeleri, haşere ile mücadele yapıldığına ilişkin belgeler ve diğer gerekli belgelerdir.

 1. Paydaşlar ve iletişim

Tanıtım ve Paylaşım : Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyaller kullanılır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı/yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda politika ve sürdürülebilirlik ile ilgili eylem ve işlemlerimiz, çalışanlar ve misafirler ile açık ve şeffaf şeklide internet sitemizde paylaşılır. İnternet sitemizde sürdürülebilirlik performansı hakkında konusuna yıllık periyotlarda raporlar yayımlanacaktır (SYS RP06 Sürdürülebilirlik Performans Raporu).

SYS Ekibi : SYS nin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde çalışanlarımız aktif rol alırlar. Onların geri bildirimleri doğrultusunda sistemimizi gözden geçirir ve iyileştiririz. Otelimizdeki Sürdürülebilirlik faaliyetlerini yönetmek için “Sürdürülebilirlik Ekibi” oluşturulmuştur                                (SYS RP02 Sürdürülebilirlik Ekip Organizasyonu veya SYS RP03 Sürdürülebilirlik Ekip Ataması).                                  

Otelimiz 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt eder ve çalışana en az asgari ücret verir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumunu taahhüt ederiz.

Misafir deneyimi: Otelimizde misafir memnuniyetine önem verilir. Misafir anketimiz Sürdürülebilirlik soruları ile bu konudaki farkındalığın artırılmasına yöneliktir. Misafir memnuniyeti, misafir anketlerimiz ve tatil sitelerinden gelen geri bildirimler değerlendirilerek sonuçlandırılır. Olumsuz geri bildirim ve buna verilen yanıtlar kaydedilir ve gerekli önlemler alınır (SYS FR13 Düzeltici Faaliyet Aksiyon Takip Formu).

Personel katılımı: Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarda neler yapmaları gerektiğini bilirler. Sürdürülebilirlik politikalarımız ve SYS doğrultusunda oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri verilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, tüm personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları, yangından korunma, ilk yardım gibi konularda yıllık eğitim planı yapar ve uygularız. Çalışanlarımız tüm eğitim materyallerimize ücretsiz ve açık bir şekilde erişebilmektedir SYS FR01 Eğitim Katılım Formu, SYS FR02 Personel Eğitimi İzleme Formu).

Geri bildirim : Sürdürülebilirlik performansımız, politikalarımız ve uygulamalarımız ile ilgili olarak misafirlerimizden, çalışanlarımızdan, kamu kurumlarından, belediyelerden, çevre halkından ve diğer ilgili tüm kişi ve kurumlardan geri bildirim almayı hedefleyen bir sistem kurulmuştur. Bu sistem, misafirlerimizin ve personelimizin hızlı, basit ve etkili şekilde geri bildirim yapabilmesini sağlayacak ve teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir. Misafirler için anket uygulamaları, sosyal medya hesaplarının düzenli takibi, çalışanlar için e-posta, mesajlaşma servisleri ve diğer iletişim kanalları, diğer tüm paydaşlar için ise e-posta ile iletişim ve bunların düzenli takibini içerir (SYS FR08 Misafir Anketi Formu).

 1. Erişilebilirlik

Otelimiz, 21 odalı ve 25 yataklıdır ; dolayısıyla erişilebilirlikle ilgili yasal düzenlemelerden muaftır.

 1. Satınalma

Satınalma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satınalmaya yönelik prensiplerimizi içermektedir. Otelimiz, mal ve hizmet kaynaklarını izler. Tedarikçilerimiz ile belirli aralıklarla görüşmeler yapar; onların SYS ile ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgelerini kontrol eder.

Yerel Satınalma : Otelimiz mal ve hizmet satınalırken kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla yerel tedarikçilere öncelik verir. Bölge halkından alınan mal ve hizmetlerin oranını ölçer. Bu bağlamda, tedarikçilerini düzenli olarak denetler, Onaylı Tedarikçi Listesini günceller ve tedarikçilerini bilgilendirir                   (SYS FR05 Onaylı Tedarikçi Listesi).

Otelimiz mal ve hizmet satınalırken ithal ürünler için kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla adil ticaret tedarikçilerine de öncelik verir (SYS FR04 Tedarikçi Değerlendirme Formu).

Çevreye Duyarlı Satınalma : Otelimiz satınalmada çevreye duyarlı bir politika izlemektedir; gıda ve katı atığı azaltmak üzere verimli satınalmaya, enerji ve su tasarrufuna önem verir. Otelimizin çevre sertifikalı, yerel ve adil ticaretle satınalma ile ilgili hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede, satınalmalarımızda yerel ve adil ticaret tedarikçilerinin oranının ve sayısının artmasını hedefler ve buna özen gösterir.

*  Satınalmada çevreye duyarlı (çevre etiketli) ürünlere öncelik verilir. Satınalınacak ürün grubunda çevre etiketli ürünler yoksa ilgili ürünlerini, üretimi ve diğer tüm süreçleri çevreye zarar vermeyen tedarikçi ve üreticilerden seçilir. Bu çerçevede, sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerin seçilmesine öncelik verilir (ISO14001, ISO50001, ISO14064, ISO20400 gibi).

*  Ahşap, kağıt için çevre sertifikalı (FSC, MSC, AB-EcoLabel, vb.) veya kaynağı takip edilebilen ürünler ve tedarikçiler tercih edilir.

*  Tehdit altındaki ve satılması yasak olan türler (balık, ağaç, bitki, av hayvanı) satınalınmaz ve kullanılmaz.

*  Çevre sertifikalı, yerel üretici ve adil ticaret tedarikçilerimizden yaptığımız satınalmaların toplam satınalmalarımıza oranı ölçülür.

Verimli Satınalma: Satınalma politikamıza göre, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş ürünler tercih edilir. Ayrıca, toplu ve dökme ürün alımına öncelik verilir. Bu sayede otelimize daha az sayıda nakliyat yapılmakta, daha az sera gazı emisyonu üretilmektedir.

Otelimize gelen ürünlerde fazla ve gereksiz plastik, naylon, kağıt, cam, ahşap ambalaj olmaması temel önceliğimizdir. Sarf malzemesi ve buklet ürünlerin satınalmasında tek kullanımlık ürünlerden ve gereksiz ambalajdan (özellikle plastikten) kaçınılır, bu ürünlerin alımı, kullanımı izlenir ve yönetilir (SYS FR12 Atık İzleme Formu).

 1. Kültürel Sürdürülebilirlik Politikası

Kültürel Mirasın Sunulması : Otelimiz, yerel halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurları tasarımımızda, dekorasyonumuzda değerlendirilir.

Eserler : Otelimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve sergilemez.

Sürdürülebilir Yerel Gastronominin Tanıtımı : Otelimizde yiyecek içecek servisi yapılmamaktadır.

 1. Enerji Tasarrufu ve Çevre

Otelimizin enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Bu politika, enerji tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımı tercihimizi içerir.

Otelimizde, enerji tüketimi enerji türüne göre ayırılır, farklı birimlerin enerji tüketimleri izlenir. Kullanılan toplam enerji, türüne göre ölçülür (SYS FR09 Elektrik Tüketim İzleme Formu, SYS FR10 Enerji Tüketim İzleme Formu). Enerji tüketiminin yüksek olduğu faaliyetler belirlenecek, bu alan ve faaliyetlerde tüketimin azaltılması için düzeltici önlemler planıp ve uygulanacaktır (ısı yalıtım sistemleri, enerji tüketim sınıfı bulunan cihazlardan düşük tüketimlilerin tercih edilmesi, akkor gibi yüksek enerji tüketimli aydınlatmalar yerine led ampullerin kullanımı gibi). Ayrıca enerji tasarruflu ekipman kullanımı tercih edilecektir.

Enerji tasarrufu konusunda çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bilgilendirme ve eğitim verilir.

 1. Su Yönetimi ve Atık Su

Otelimizin, su tasarrufu politikası bulunmaktadır. Bu politika, su tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini ve tüketimin azaltılmasını içerir. Suyun kullanımında tüm yasal gereklilik ve düzenlemelere uyulur.

Su Riski : Su, yasal ve sürdürülebilir bir kaynaktan (ŞEBEKE) otelimize gelmektedir. Su tüketimimiz ölçülür, misafir VEYA geceleme başına kullanılan toplam su hesaplanıp raporlanır (SYS FR11 Su Tüketimi İzleme Formu). Su tüketimini azaltma hedeflerimize yönelik olarak, düzeltici önlemler planlanıp uygulanır. Tesiste su tasarruflu ekipmanlar kullanımı tercih edilecektir. Çarşaf ve havluların misafir isteğine bağlı olarak değiştirilmesi gibi iyi uygulamalar benimsenmiştir. Su tasarrufu konusunda çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bilgilendirme ve eğitim verilmektedir.

Atık Su : Otelimizin su kullanım faaliyetleri nedeni ile deniz, göl gibi sularda yaşayan canlılar zarar görmemektedir. Yine de bu canlıların zarar görme ihtimali risk analizinde değerlendirilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Ortaya çıkan atık suyunun çevreye zarar vermemesi ve atık suyun bertarafı için yerel yönetimin belirlediği düzenlemelere uyulur.

 1. Gıda Atığı ve Katı Atık

Otelimizde bir Katı Atık Yönetim Planı vardır. Plan, atık üretiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, atıkların azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve bertarafını içerir.

Katı atık oluşumunun yüksek olduğu faaliyetlerimiz ve risk alanları belirlenmiştir. Gıda atıklarını ve israfı azaltmak için düzeltici önlemler planlanıp uygulanır. Katı atık bertarafının yerel nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması hedefimizdir. Katı atık yönetiminde “Sıfır Atık Yönetmeliği” ne uyum esastır.

Katı atıklar gıda, geri dönüşebilir, zehirli/tehlikeli ve organik gibi türlerine göre ayrıştırılır, ayrıştırılırken geri dönüşüm ve yeniden kullanım durumları gözetilir. Gıda atıkları da dahil olmak üzere, katı atıklar türüne göre ölçülür, misafir VEYA geceleme başına katı atık miktarı hesaplanıp raporlanır. Türlerine göre ayrıştırılan katı atıklar, yetkili ve lisanslı firmalar tarafından alınmaktadır (SYS FR12 Atık İzleme Formu).

Atık yönetimi konusunda çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bilgilendirme ve eğitim verilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATINALMA POLİTİKASI

İşletmemiz, Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satınalma fırsatları yaratmaya çalışır,         tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı, atıkları en aza indirmeyi hedefler      ve çevreye duyarlılık kapsamında enerji tasarrufunu ön planda tutar. Satınalınacak ürün doğrultusunda, ekonomiyi ve toplumu desteklemek için, yerel kişiler ve yerel tedarikçilerle ilişki kurar.

YEREL / BÖLGESEL SATINALMA

 • Mal ve hizmetlerimizi satınaldığımız Onaylı Tedarikçilerimizin listesi bulunmaktadır; bu liste öncelikle tedarikçilerin daha önce belirlenmiş olan kriterlere uygunluğu değerlendirilerek oluşturulmuştur. Yerel tedarikçi kriterleri de ayrıca belirlenmiştir.
 • Satınalma ve Kalite sorumluları koordinasyonu ile yılda en az bir kez tedarikçilerimiz denetlenir ve raporlanır.
 • Onaylı Tedarikçi Listemizde, Yerel/Bölgesel halka ait olan ve Yerel/Bölgesel halkın işlettiği tedarikçilerden satınalınan mal ve hizmetler belli edilir, bunların toplam tedarikçilere oranı ölçülür.
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet sunan tedarikçilere öncelik verilir.
 • Yerelden tedarik mümkün olmadığında, “adil ticaret” tanımına uyan tedarikçilerden alım yapılması benimsenir. Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, “iyi tarım” uygulamaları dikkate alınır.

ÇEVREYE DUYARLI SATINALMA

 • Kalite Güvence, Çevre Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine veya sertifikalarına sahip ürün ve tedarikçiler tercih edilir.
 • Çevre dostu, tasarruflu, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organic–bio–vegan-hayvanlar üzerinde denenmemiş-zararlı kimyasal bileşenler içermeyen gibi alternatifler sunan tedarikçilere öncelik verilir.
 • İnşaat malzemeleri, sarf malzemeleri dahil olmak üzere, kaynakları doğal yaşama ve ekosisteme zarar vermeden kullanan tedarikçilere öncelik verilir. Özellikle ahşap, kağıt ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından çevre sertifikalı ürünler tercihimizdir.
 • Kullanmak zorunda olunan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları (MS-DS) tedarikçilerden temin edilir; bu bilgiler yılda bir güncellenir.
 • Satınalma ile sorumlu personele yönelik, enerji ve çevre eğitimleri verilir.

VERİMLİ SATINALMA

 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışan, üründe mümkünse ambalajsız/daha az ambalajlı/dökme, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ambalaj alternatifleri sunan tedarikçilere öncelik verilir. Geri dönüşümsüz atık oluşturmayacak organik ürünler, bunların mümkün olmadığı durumlarda tek ve büyük ambalajlı ürünler tercih edilir.
 • Sarf malzemesi ve buklet malzemeleri gibi tek kullanımlık ürün ve sarf malzemeleri yerine, tekrar kullanılabilen (cam ve metal), doldurulabilen, eğer bunlar mümkün değilse çevreye en az zararlı ve geri dönüştürülebilen ürünler tercih edilir.
 • Toplu olarak satınalınan gereksiz ambalajdan (özellikle plastikten) kaçınılır.                             Sık kullanılan malzemeler, küçük ebatlı yerine daha büyük ebatlı ambalajlarla alınır.
 • Gerekli alanlara, tek kullanımlık ürünlerin geri dönüşüme yönlendirilmesi ve tek kullanımlık ürünlerin kullanımının azaltılmasına dair yönerge ve talimatlar asılır.
 • Sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünlerin satınalınması, kullanımı izlenir ve yönetilir.
 • Personele Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uyum ile ilgili eğitimler verilir.

İşletmemizin Sürdürülebilir Satınalma Politikası ve hedeflerinin açıkça belirtildiği bu belge, herkesçe görülebilir yerlere asılmış, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKASI

İşletmemizde, dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjinin verimli bir şekilde kullanılması ve enerji sarfiyatının azaltılması ilkemizdir. Bunun için ;

 • Doğaya karşı sorumluluklarımızı ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere, ulusal ve uluslararası standartları ve yasal düzenlemeleri takip ederiz.
 • Enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütürüz. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji kullanımını azaltmak ve bu yönde hedefler belirlemek, ölçüm – izleme faaliyetleri ve gelecek planları yapmak gibi.
 • Enerji verimli ürün, ekipman, teçhizat, teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satınalmaya ve kullanmaya özen gösteririz.
 • Enerji riskleri veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.
 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmek, tüm departmanlarımıza yaymak, yılda en az bir kez güncellemek, gözden geçirmek ve sürekli olarak iyileştirmek Yönetim Sistemimizin gereğidir.
 • Enerjinin verimli kullanımı konusunda çalışanlarımızın katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetiminde ortak amaçlar ve sonuçlar  yaratmak üzere işbirliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile topyekun farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.

İşletmemizin Sürdürülebilir Enerji Politikası ve hedeflerinin açıkça belirtildiği bu belge, herkesçe görülebilir yerlere asılmış, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

İşletmemizde çevreyi korur, çevrenin kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz. Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar, çevreye olumsuz etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin bir şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının, hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz.
 • İşletmemizde  aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız.
 • Kağıt, peçete, tuvalet kağıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık ürünleri, gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz.
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek kayıtlarını muhafaza ederiz.
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya özen gösteririz.                               Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çevre Yönetim Sistemimizi dokümante etmek, tüm departmanlarımıza yaymak, yılda en az bir kez güncellemek, gözden geçirmek ve sürekli olarak iyileştirmek Yönetim Sistemimizin gereğidir.
 • Çevre ve Atık Yönetimi konusunda çalışanlarımızın katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla çevre ve atık yönetiminde ortak amaçlar ve sonuçlar  yaratmak üzere işbirliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile topyekun farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye önem veririz.

İşletmemizin Sürdürülebilir Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası ve hedeflerinin açıkça belirtildiği bu belge, herkesçe görülebilir yerlere asılmış, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

İşletmemiz Sürdürülebilirlik politikamız kapsamında, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini gözetir. Cinsiyet farkı gözetmeksizin ilkelerimiz ;

 • Tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlamak,
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda desteklemek ve eşit fırsatlar sunmak,
 • Eşit işe eşit ücret politikasını benimsemek,
 • Eşitlik ilkesini gözeterek görev dağılımı yapmak,
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı  sağlamak,
 • Eğitim politikaları oluşturmak, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek olmak,
 • İş – aile – yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluşturmak,
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek vermek ve eşit fırsatlar sunmak,

Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira gibi durumlara maruz kalmasına izin vermeyiz. Onların dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari sömürüye karşı korumak ve gözetmek öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunu sağlamak için ilkelerimiz ;

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermemek ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti beklemek,
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/olanaklar sunmak,
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının fark edilmesi ve önlenmesi hakkında eğitimler vermek,
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olmalarını sağlamak,
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenlemek ve ilgili projelere destek vermek,
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi vermek, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım istemektir.